ติดตามข้อมูลข่าวสารของคริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพได้ทาง Facebook


www.facebook.com/CreationChurchforJesusChrist