:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
 
อธิษฐานฟื้นฟู ก้าวสู่การเกิดผล
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการถ่อมใจรวมพลังอธิษฐานฟื้นฟู เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2011 เพื่อแสวงหาพระเจ้า พึ่งพาฤทธิ์เดช รับการเจิมในการรับใช้อย่างเกิดผล เพราะเราเชื่อว่า "เกิดผลทุกมิติของชีวิต เมื่อใกล้ชิดสนิทพระเจ้า" ซึ่งทุกคนได้ร่วมใจอธิษฐานเผื่อกันและกันด้วยความรัก และอธิษฐานเผื่องานด้านต่างๆ ด้วยความเชื่อ เพื่อจะเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย อีกทั้งยังร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่น และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในที่ต่างๆ อีกด้วย

ยน.15: 4-5 “ จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย”

ร่วมยินดีกับคริสตจักรพระโขนงแบ๊บติสต์
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2011 ดร.รังสรรค์ สุกันทา เป็นตัวแทนของพี่น้องคริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องคริสตจักรพระโขนงแบ๊บติสต์ ในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปี ของคริสตจักรฯ ซึ่งได้มีพิธีถวายอาคารใหม่ของคริสตจักรพระโขนงแบ๊บติสต์ และ พิธีสถาปนา อ.วรสิทธิ์ ศรียุทธไกร เป็นศาสนาจารย์ บรรยากาศในงานเต็มด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า ความชื่นชมยินดี และมิตรภาพในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

“30G TAKE OFF”
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ก.พ. 2011 คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ได้จัดอบรม 30G TAKE OFF เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ศักยภาพของสมาชิก เตรียมพร้อมรองรับเป้าหมายการเจริญเติบโตในปี 2011 ขยายกลุ่มเซลล์มุ่งสู่ 30 กลุ่ม ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนต่างกระตือรือร้น ตื่นเต้น เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเชื่อฟัง และตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ โดยสโลแกนของ 30G TAKE OFF คือ “รัก ประกาศ อธิษฐาน” กล่าวคือ พระเจ้าทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข และพระองค์ทรงสอนให้เรารักพระเจ้าด้วยสุดจิต สุดใจ และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง โดยเหตุความรักนี้จึงทำให้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐด้วยความเชื่อ โดยพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้า และเรียนรู้ในการอธิษฐานด้วยความหวังใจที่ผู้คนมากมายจะได้เปิดใจ เชื่อ วางใจ รับพระคุณความรักขององค์พระเยซูคริสต์
นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้รับการเสริมสร้างชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณ พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำแล้วนั้น ทุกคนยังได้รับการเสริมสร้างในฝ่ายร่างกายและจิตใจ ผ่านกิจกรรมอร่อยสัมพันธ์และรับการหนุนใจจาก Buddy เป็นการกระชับความสัมพันธ์และความผูกพันกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้รับฟังบทเพลงไพเราะสนุกสนานจากน้องๆ กลุ่มสถาบันที่มาร่วมแบ่งปันความสุข และได้ร่วมรับใช้ตามของประทานอีกด้วย

มธ.28:19-20 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค"

โครินธ์ 13:13 ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือ ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด

“Love is Giving : มอบให้ด้วยรัก”
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพจัดกิจกรรม “Love is Giving : มอบให้ด้วยรัก” เนื่องในเทศกาลแห่งความรัก (Valentine's Day) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ. 2011 ด้วยการนำความรักจาก สมาชิกคริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ นักศึกษาหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรังสิต และนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ มามอบให้กับน้องๆ บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน โดยมี ดร.ประหยัด ภูหนองโอง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มากล่าวต้อนรับ กิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับน้องๆ รวมทั้งผู้ที่ไปร่วมทุกๆ คน นอกจากนี้ได้มอบเงินจำนวน 32,598.50 บาท รวมทั้งของเล่นสำหรับเด็กและเครื่องใช้จำเป็นอีกมากมาย โอกาสนี้คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคมา ณ ที่นี้ด้วย
ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวทิพยวรการกูร
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพขอแสดงความยินดีกับครอบครัวใหม่ ในพิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์ระหว่าง คุณอาทิรยา จันทร์เสถียร และคุณฤทธิศักดิ์ ทิพยวรการกูร ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2011 ณ ห้องจัดเลี้ยง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากศิลปิน 2 ท่านของ วง Season five คือ คุณบวร อัจฉรารัตนโสภณ (เปา) และคุณสิโรดม หล่อกัณภัย (จั๊ก) ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคู่บ่าวสาว มารับหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าว และเป็นพิธีกรช่วงงานเลี้ยง ได้สร้างสีสัน สนุกสนาน เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม อีกทั้งทำให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้รู้จักกับคู่บ่าวสาวมากยิ่งขึ้น บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรัก ความชื่นชมยินดี และความอบอุ่นเป็นกันเอง ของญาติมิตร เพื่อนสนิท และพี่น้องในคริสตจักรที่มาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวอย่างมากมาย
งานชีวิตมหัศจรรย์ : ครั้งประวัติศาสตร์ที่คนนับหมื่น พบชีวิตที่ดีกว่าและเข้าสู่ชีวิตมหัศจรรย์
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ เข้าร่วมงาน “ชีวิตมหัศจรรย์” ซึ่งจัดขึ้นโดย “พันธกิจชีวิตมหัศจรรย์” ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2011 เวลา 18.30-21.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬา (กกท.) หัวหมาก โดยผู้เข้าร่วมงานสนุกสนานไปกับการแสดง บทเพลง และดนตรีไพเราะ รวมทั้งได้รับฟังประสบการณ์แห่งชีวิตมหัศจรรย์จาก ดร.มัทธิว คูรูวิลล่า ซึ่งนำให้ผู้คนมากมายรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต มีชัยชนะเหนือปัญหาและความล้มเหลว และพิชิตโรคด้วยพลังแห่งความเชื่อ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเชื่อ ความชื่นชมยินดี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีผู้คนนับพันได้รับการรักษาโรคอย่างมหัศจรรย์โดยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ มีผู้ที่เจ็บป่วยเป็นอัมพาตลุกขึ้นยืนและเดินได้ในทันที คนหูหนวกกว่าสามสิบปีได้รับการรักษาให้หาย คนที่เป็นใบ้แต่กำเนิดพูดได้ เป็นต้น ประจักษ์พยานเหล่านี้ยืนยันว่า องค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ตลอดการจัดงานทั้งสามคืนได้มีผู้คนมากมายได้เปิดใจต้อนรับพระคุณความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า และก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ซึ่งเป็นชีวิตที่มหัศจรรย์

 
 
ข่าวสารคริสตจักร
กิจกรรมคริสตจักร
อธิษฐานฟื้นฟูก้าวสู่การเกิดผล
ร่วมยินดีกับคริสตจักร
พระโขนงแบ๊บติสต์
“30G TAKE OFF”
“Love is Giving : มอบให้ด้วยรัก”
ขอแสดงความยินดีกับ
ครอบครัวทิพยวรการกูร
งานชีวิตมหัศจรรย์ 2011
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2014
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2013
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2012
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2011
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2011
ข่าวเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2011
ข่าวเดือน ม.ค.-มี.ค. 2011
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2010
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2010
ข่าวเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2010
ข่าวเดือน ม.ค.-มี.ค. 2010
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2009
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2009
ข่าวเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2009
 

   

Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com