:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
 
รวมพลคนกินเส้น
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2011 ที่ผ่านมา คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ได้จัดงานมิตรภาพไร้พรมแดน ตอน “รวมพลคนกินเส้น” งานนี้มีเพื่อนๆ ทั้งเก่าและใหม่มาร่วมงานอย่างล้นหลาม นอกจากทุกคนจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารประเภทเส้นนานาชนิด และได้สนุกกับเกมแบบเส้นๆ แล้ว ยังได้รับฟังข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับการรักษามิตรภาพให้ยั่งยืนตามแบบพระคัมภีร์ในหัวข้อ “มิตรภาพดี... เพราะมีเส้น” ด้วย
การอบรมสมาชิก
คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ได้จัดอบรมสมาชิกภาพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2011 เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกใหม่ เกี่ยวกับนิมิต เป้าหมาย ปรัชญาการรับใช้ ค่านิยม และจรรยาบรรณของคริสตจักร เพื่อทุกคนจะมีนิมิตร่วมกันในการทำตามพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ เรียนรู้คุณสมบัติ บทบาทของการเป็นสมาชิกที่ดี และดำเนินชีวิตเป็นสาวกแท้ขององค์พระเยซูคริสต์ ร่วมใจกันปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าตามค่านิยมหลักของคริสตจักร กล่าวคือ “เชื่อฟังพระคำ ทำตามพระคริสต์ มีชีวิตเสริมสร้างพระกาย มีเป้าหมายรับใช้ดีเลิศ”
รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์
เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 ทีมงานคริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ได้เข้าร่วม “งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งเป็นการรวมพลังของศาสนิกชน 5 ศาสนา อันได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์
ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสมชาย เสียงหลาย เป็นประธานในพิธี และอธิบดีกรมศาสนา นายสด แดงเอียด เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมหลักภายในงาน มีวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ร่มโพธิ์ ร่มไทรของชาวไทย” การร้องเพลงสมานฉันท์สู่สันติ โดยเยาวชนทั้ง 5 ศาสนา ที่ประชุมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา การบรรยายเรื่อง พลังศาสนาสร้างสมานฉันท์ และการเสวนาของผู้แทนองค์การศาสนา เรื่อง “พลังศาสนาสร้างสมานฉันท์ ในมิติของแต่ละศาสนา” ในโอกาสนี้ศาสนาจารย์สมเกียรติ วรรณศรี เป็นตัวแทนจากศาสนาคริสต์ อีกทั้งยังมีการเสวนา และการแสดงของเยาวชนที่เข้าค่ายเยาวชนสมานฉันท์
อยากบอกแม่ว่า "รัก"
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2011 คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพได้จัดงานเทิดทูนพระคุณแม่ ภายใต้ชื่องาน อยากบอกแม่ว่า “รัก” ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการอธิษฐานขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมุ่งเน้นส่งเสริมสร้างค่านิยมให้ลูกๆ ทุกคนได้ตระหนักและคุณค่าในการแสดงออกความรักต่อคุณแม่ทั้งด้วยคำพูดและการกระทำ นอกจากนี้ได้มอบบทกลอนพิเศษแด่คุณแม่ ผู้หญิงที่ดีที่สุดสำหรับลูก และในโอกาสพิเศษนี้มีคุณแม่ที่ได้เปิดใจต้อนรับความรักขององค์พระเยซูคริสต์ด้วย
สภษ. 31:28-29 ลูกๆ ของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอ ว่า "สตรีเป็นอันมากทำอย่างดีเลิศ แต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมด"
งานพิธีบัพติศมาในน้ำ
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2011 คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพได้จัดงานพิธีบัพติศมาในน้ำ ซึ่งมีพี่น้องที่รับบัพติศมาจำนวน 3 คน ผู้รับบัพติศมาทุกคนได้กล่าวคำปฏิญาณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า คณะผู้นำ และพี่น้องในคริสตจักรว่าตั้งใจจะดำเนินชีวิตใหม่ในทางพระเยซูคริสต์ และติดตามพระองค์ด้วยใจเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์
Feed My Sheep รักห่วงใยด้วยใจอภิบาล
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2011 คริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพได้จัดงาน Feed My Sheep รักห่วงใยด้วยใจอภิบาล เพื่อระลึกถึงความรักของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งผู้อภิบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีใจเห็นคุณค่าผู้เลี้ยง และมีใจคาดหวังในการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีตามแบบพระเยซูคริสต์ และในงานนี้มียังเพื่อนใหม่หลายคนได้เปิดใจต้อนรับพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์
สัมมนาการสร้างสาวกแบบพระเยซู G12
เมื่อวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2011 ทีมงานคริสตจักรสร้างสรรค์กรุงเทพ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาการสร้างสาวกแบบพระเยซู G12 ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการเพื่อการประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักร ณ คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ เป็นการสัมมนาผู้นำคริสตจักรไทย โดยวิทยากรระดับโลก อาทิ อ.เบิร์ท พรีโทเรียส พันธกิจ 3C พรีโตเรีย แอฟริกาใต้ อ.ริชาร์ด วิทเมอร์ ผู้ก่อตั้งและศิษยาภิบาลอาวุโส ยูม่า อาริโซนา สหรัฐอเมริกา และ อ.ออเรียล บาลลาโน ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรดูโลส ฟอร์ ไครส์ ผู้บุกเบิกและผู้ประสานงาน G12 ประเทศฟิลิปปินส์ มีสมาชิกกว่า 15,000 คน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีผู้นำคริสตจักรต่างๆ ทั่วประเทศ มาร่วมสัมมนาเพื่อเตรียมพร้อมมุ่งสู่นิมิตปี 2015 นำพระพรมาถึงประเทศไทยของเราร่วมกัน
นอกจากได้เรียนรู้วิธีการสร้างสาวกแบบพระเยซู G12 แล้วนั้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านยังได้รับการฟื้นฟู การท้าทายใจให้เห็นคุณค่ารักษาชีวิตที่สัมพันธ์สนิท ใกล้ชิดกับพระเจ้าอีกด้วย เชื่อมั่นว่าเมื่อสาวกของพระองค์ยินดีเชื่อฟัง ถ่อมใจรับการสร้างชีวิต เขาก็จะเติบโตอย่างมั่นคง และเกิดผลอันดีมากมาย เป็นพระพรในการสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ต่อไป

ยน.15:4-5 จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย 
 
 
ข่าวสารคริสตจักร
กิจกรรมคริสตจักร
รวมพลคนกินเส้น
การอบรมสมาชิก
รวมพลังทางศาสนา
เสริมสร้างความสมานฉันท์
อยากบอกแม่ว่า "รัก"
งานพิธีบัพติศมาในน้ำ
Feed My Sheep
รักห่วงใยด้วยใจอภิบาล
สัมมนาการสร้างสาวก
แบบพระเยซู G12
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2014
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2013
ข่าวเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2012
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2011
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2011
ข่าวเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2011
ข่าวเดือน ม.ค.-มี.ค. 2011
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2010
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2010
ข่าวเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2010
ข่าวเดือน ม.ค.-มี.ค. 2010
ข่าวเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2009
ข่าวเดือน ก.ค.-ก.ย. 2009
ข่าวเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2009
 

   

Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com