:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
   
 

ตอนที่ 3 การเกิดน้ำท่วมใหญ่ความชั่วช้าของมนุษย์ชาติ

มนุษย์เริ่มทวีมากขึ้นบนแผ่นดิน และความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน พระเจ้าทรงเห็นว่ามนุษย์ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ทรงรู้ว่าเขาทั้งหลายทำร้ายกันเอง และทำลายทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ พระเจ้าทรงเห็นว่าเค้าความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไป พระเจ้าทรงพระประสงค์ให้พงศ์พันธ์ของมนุษย์เป็นพงศ์พันธ์ที่นำการอวยพรไปสู่สรรพสิ่งในโลก (ปฐมกาล 6:1, 5)
 

พระเจ้าจึงตรัสว่า "เราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราสร้างมานี้ไปเสียจากแผ่นดิน ทั้งมนุษย์ สัตว์ กับบรรดาสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย และนกในอากาศด้วย เพราะเราเสียใจที่ได้สร้างมา" แต่โนอาห์เป็นผู้ที่มีจิตใจชอบธรรมจึงที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเจ้า พระเจ้าจึงตรัสสั่งให้โนอาห์ต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ แล้วทำเป็นห้องๆ ยาชันทั้งข้างในและข้างนอก และให้บุตร ภรรยา และบุตรสะใภ้ และนำบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด ทั้งตัวผู้และตัวเมียที่เป็นสัตว์ไม่สะอาดอย่างละคู่ รวมทั้งนกทุกชนิดเข้าไปไว้ในเรือ ส่วนสัตว์สะอาดให้เอาไปอย่างล่ะ 7 คู่ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย เพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่กับเขา เพราะพระเจ้ามิได้ปรารถนาจะทำลายมนุษย์ให้หมดสิ้นจากโลกนี้ (ปฐมกาล 6:7-8, 13-14, 18-20)
 
หลังจากที่โนอาห์รวบรวมสัตว์ทั้งหลายได้ครบตามที่พระเจ้าสั่งไว้ หลังจากนั้น 7 วัน พระเจ้าทรงทำให้ฝนตกบนแผ่นดิน 40 วัน 40 คืน และครัวเรือนของโนอาห์และสัตว์ทั้งหลายเข้าไปอยู่ในเรือแล้ว พระเจ้าก็ทรงปิดประตู (ปฐมกาล 7:2-12)
 

น้ำท่วมแผ่นดินตลอด 40 วัน และมนุษย์ทั้งปวงก็ตายสิ้น บรรดาสัตว์ที่มีลมหายใจก็ถูกทำลายล้างเสียจากโลก เหลืออยู่แต่โนอาห์ บรรดาผู้ที่อยู่กับเขา และน้ำท่วมแผ่นดินอยู่ถึง 150 วัน น้ำจึงลดลง (ปฐมกาล 7:17-24)

เมื่อแผ่นดินแห้งแล้ว พระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า "เจ้าจงออกไปจากนาวาเถิด ทั้งภรรยาของเจ้า บุตรชายของเจ้า และบุตรสะใภ้ของเจ้าด้วย จงพาสรรพสัตว์ที่มีชีวิตที่อยู่กับเจ้าทุกชนิด คือ นก สัตว์และสัตวเลื้อยคลานให้ออกมา เพื่อจะได้เกิดพืชพันธุ์มากมายทวีขึ้นบนแผ่นดิน" (ปฐมกาล 8:14-17)
 


พันธสัญญาของพระเจ้า

พระเจ้าทรงดำริในพระทัยว่า "เราจะไม่สาปแผ่นดินอีกต่อไป แม้ว่ามนุษย์ไม่ดี ถึงเค้าความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วตั้งแต่เด็กมา เราจะไม่ประหารสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตเหมือนอย่างที่เราได้กระทำแล้วนั้นอีก" (ปฐมกาล 8:21)

พระเจ้าจึงทำพันธสัญญากับโนอาห์ว่าจะไม่ทำลายบรรดามนุษย์และสัตว์ โดยให้น้ำท่วมอีก โดยทรงประทานรุ้งให้เป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญา พระองค์ตรัสว่า "นี่แหละเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญา ซึ่งเราตั้งไว้ระหว่างเรากับเจ้า คือเราตั้งรุ้งของเราไว้ที่เมฆ และรุ้งนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับโลก" (ปฐมกาล 9:11-13)
 
ปัจจุบันมีการค้นพบเรือโนอาห์ที่ติดอยู่บนภูเขาสูง จึงเป็นหลักฐานได้ว่าเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่จริงในอดีตที่ผ่านมา เพราะคงไม่มีใครต่อเรือใหญ่ไว้ใช้บนภูเขาสูง
 
 
 
รู้จักพระเจ้า
รู้จักพระเยซูคริสต์
ความจริงแห่งชีวิต
ชีวิตแห่งพระพร
คำอธิษฐานรับพระคริสต์
 

 
  ความจริงแห่งชีวิต
ตอนที่ 1-16

โลก& มนุษย์
ความบาป
น้ำท่วมโลก
หอบาเบล
อับราฮัม
โยเซฟ
โมเสส
คำพยากรณ์
กำเนิดพระเยซู
12 สาวก
พระี่ราชกิจ
คำทำนาย
ถูกกล่าวหา
ตรึงกางเขน
ฟื้นจากตาย
ยุคสุดท้าย
 
 

   


Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com