:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
   
 

ตอนที่ 5 อับราฮัมบิดาแห่งประชาชาติชายคนหนึ่งชื่อ "อับราม" อาศัยอยู่ที่เมืองเออร์ เขามีชีวิตที่แตกต่างจากผู้คนที่อยู่ในดินแดนแถบนั้น กล่าวคือ พวกผู้คนในดินแดนแถบนั้นเชื่อถือเทพเจ้าต่างๆ และกราบไหว้ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว รวมถึงสิ่งทั้งปวงในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่อับรามไม่เป็นเช่นนั้น เขาเชื่อและวางใจในพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว คือ "องค์พระผู้เป็นเจ้า"  ผู้ทรงสร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว

พระเจ้าทรงเรียกอับรามให้ออกจากเมือง จากญาติพี่น้อง จากบ้านบิดา ไปยังดินแดนที่พระเจ้าจะบอกให้เขารู้ และพระองค์สัญญาว่าจะทำให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ และจะอวยพรแก่เขา จะทำให้เขามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป และเขาจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร (ปฐมกาล 12:1-3)
 

อับรามก็ไปตามพระดำรัสของพระเจ้า เมื่อเขาออกจากเมืองฮารานนั้น เขาอายุได้ 75 ปี อับรามพาครอบครัวของเขาและครอบครัวของโลท ซึ่งเป็นบุตรของน้องชายของเขาไปด้วย เมื่อเดินทางไปถึงดินแดนคานาอัน พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฎแก่อับราม ตรัสว่า "ดินแดนนี้ เราจะยกให้พงศ์พันธุ์ของเจ้า" อับรามจึงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้าที่นั่นและนมัสการพระเจ้า (ปฐมกาล 12:4-8)
 
ต่อมาพระเจ้าประทานพันธสัญญาว่าจะให้บุตรกับอับราม ผ่านนางซาราห์ภรรยาของเขา แม้ซารายอายุ 90 ปี และเป็นหมัน ในเวลานั้นอับรามก็อายุได้ 99 ปีแล้ว แต่พระเจ้าทรงฤทธิ์ ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทำไม่ได้ พระองค์ทรงเปลี่ยนชื่อให้อับรามใหม่ เป็น "อับราฮัม" แปลว่า "บิดาของมวลชน" และเปลี่ยนชื่อภรรยาของอับราฮัมจากซารายเป็น "ซาราห์" (ปฐมกาล 17:1-15)

เมื่อถึงเวลาของพระเจ้า พระองค์ทรงให้ซาราห์ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง อับราฮัมตั้งชื่อบุตรชายนั่นว่า "อิสอัค"  ขณะนั้นอับราฮัมมีอายุได้ 100 ปี แล้ว (ปฐมกาล 21:1-3)
 
เวลาผ่านไปพระเจ้าทรงลองใจอับราฮัม พระองค์ตรัสว่า "จงพาบุตรของเจ้า คือ อิสอัค บุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารัก ไปยังแคว้นโมริยาห์ และถวายเขาที่นั้น เป็นเครื่องบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า"

อับราฮัมจึงออกเดินทางตามที่พระเจ้าบอก เมื่อเขาทั้งสองมาถึงที่ๆ พระเจ้าบอก อับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาแลัวมัดอิสอัควางไว้บนแท่นบูชา และจับมีดจะฆ่าบุตรชาย แต่ทูตของพระเจ้า เรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่า "อับราฮัม อับราฮัม อย่าแตะต้องเด็กนั้นหรือกระทำอะไรเขาเลย เพราะบัดนี้ เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้า ด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้า แต่ยอมถวายบุตรชายคนเดียวของเจ้าให้เรา" และพระเจ้าได้จัดเตรียมแกะไว้ให้เขาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชายของเขา

ในยุคสมัยของอับราฮัมนั้น การฆ่าบุตรเพื่อถวายแด่เทพเจ้า เป็นพิธีกรรมสามัญที่พบเห็นได้ทั่วไป แต่พระเจ้ามิได้ทรงประสงค์ชีวิตของมนุษย์เป็นเครื่องถวายบูชาเช่นนั้น พระองค์เพียงทดสอบความเชื่อฟังของอับราฮัม และเมื่อเขาเชื่อฟังพระองค์พระผู้สร้างนั้น พระเจ้าจึงอวยพรให้เชื้อสายของเขาทวีมากขึ้น ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้า และเม็ดทรายบนฝั่งทะเล เหตุว่าเขาฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า (ปฐมกาล 22:1-18)
 
 
 
 
รู้จักพระเจ้า
รู้จักพระเยซูคริสต์
ความจริงแห่งชีวิต
ชีวิตแห่งพระพร
คำอธิษฐานรับพระคริสต์
 

 
  ความจริงแห่งชีวิต
ตอนที่ 1-16
โลก& มนุษย์
ความบาป
น้ำท่วมโลก
หอบาเบล
อับราฮัม
โยเซฟ
โมเสส
คำพยากรณ์
กำเนิดพระเยซู
12 สาวก
พระี่ราชกิจ
คำทำนาย
ถูกกล่าวหา
ตรึงกางเขน
ฟื้นจากตาย
ยุคสุดท้าย
 
 

   


Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com