:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
   
 

ตอนที่ 8 คำพยากรณ์ เรื่อง การกำเนิดของพระเยซู


ในระหว่างที่อิสราเอลอาศัยอยู่ในดินแดนคานาอันมาหลายยุคหลายสมัยนั้น มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย คนอิสราเอลต่างมีท่าทีต่อพระเจ้าแตกต่างกันไป คือ มีทั้งฝ่ายที่ยึดมั่นในพระเจ้า และฝ่ายที่หันหลังให้กับพระเจ้า ทอดทิ้งพระบัญญัติของพระองค์และหันไปนับถือรูปเคารพและพระเทียมเท็จ รวมทั้งการทำผิดบาปต่อพระเจ้าอย่างมากมาย ทั้งนี้เกิดมาจากอิสราเอลมีความหยิ่ง และปรารถนาจะทำตามใจตนเองมากกว่าการประพฤติตามมาตรฐานทางศีลธรรมของพระเจ้า จนการดำเนินชีวิตของเขาออกไปจากทางของพระเจ้า แต่พระเจ้าปรารถนาให้เขากลับมาคืนดีกับพระองค์ และปลดปล่อยเขาจากความบาปทั้งหลาย จึงบอกให้เขาทราบถึงการกำเนิดของพระผู้ช่วยให้รอด หรือพระผู้ไถ่ที่จะมาในอนาคตไว้ คือ พระเยซูคริสต์ ซึ่งถูกบันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม ในรูปของคำพยากรณ์เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ ที่จะทรงเป็นพระผู้ไถ่ และพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ทุกคน
 
ตัวอย่างคำพยากรณ์ต่างๆ ที่ได้บันทึกไว้เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด ซึ่งสำเร็จเป็นจริงในพระเยซูคริสต์ มีดังนี้
 


1. พระผู้ไถ่จะประสูติจากหญิงพรหมจารี
พระคัมภีร์เดิมในพระธรรมอิสยาห์ บทที่ 7 ข้อ 14 กล่าวว่า "เพราะฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเอง ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล แปลว่า พระเจ้าทรงสถิตกับเราทั้งหลาย"

พระคัมภีร์ใหม่ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 1 ข้อ 23 กล่าวว่า "ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล"
 

2. พระผู้ไถ่จะประสูติที่บ้านเบธเลเฮม
พระคัมภีร์เดิมในพระธรรมมีคาห์ บทที่ 5 ข้อ 2 กล่าวว่า "โอ เบธเลเฮม เอฟราธาห์ แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์ จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล ดั่งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล"

พระคัมภีร์ใหม่ในพระธรรมลูกา บทที่ 2 ข้อ 15-16 กล่าวว่า "เมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากเขา ขึ้นสู่สวรรค์แล้ว พวกเลี้ยงแกะได้พูดกันว่า 'ให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เรา' เขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีย์และโยเซฟ และพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้า"
 
3. จะมีการฆ่าเด็กผู้ชายหลังจากพระผู้ไถ่ประสูติ
พระคัมภีร์เดิมในพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 31 ข้อ 15 กล่าวว่า "ได้ยินเสียงในรามา เป็นเสียงโอดครวญและร่ำไห้ ราเชลร้องไห้คร่ำครวญเพราะบุตรทั้งหลายของตน นางไม่รับคำเล้าโลมในเรื่องบุตรทั้งหลายของตน เพราะว่าบุตรทั้งหลายนั้นไม่มีแล้ว"

พระคัมภีร์ใหม่ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 2 ข้อ 16-18 กล่าวว่า "ครั้นเฮโรดเห็นว่าพวกโหราจารย์หลอกท่าน ก็กริ้วยิ่งนัก จึงใช้คนไปฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหลายในบ้านเบธเลเฮม และที่ใกล้เคียงทั้งสิ้น ตั้งแต่อายุ 2 ขวบลงมา"
 


4. พระองค์จะถูกพาออกมาจากอียิปต์
พระคัมภีร์เดิมในพระธรรมโฮเชยา บทที่ 11 ข้อ 1 กล่าวว่า "ครั้งเมื่ออิสราเอลยังเด็กอยู่ เราก็รักเขา เราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากอียิปต์"

พระคัมภีร์ใหม่ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 2 ข้อ 14-15 กล่าวว่า "ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาไปยังประเทศอียิปต์ และได้อยู่ที่นั้นจนเฮโรดสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้า ซึ่งได้ตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่า เราได้เรียกบุตรของเราให้ออกมาจากอียิปต์"
 
นอกจากนี้ยังมีการพยากรณ์ถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับพระเยซูอีกด้วย เช่น ค่าจ้างคนที่จะนำไปจับพระเยซู คือ เงิน 30 เหรียญ, สาวกคนหนึ่งจะทรยศพระเยซู, สาวกของพระเยซูจะกระจัดกระจายไป, พยานเท็จจะฟ้องพระเยซู และคนต่างชาติจะนมัสการพระเยซู
ซึ่งคำพยากรณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ ตามที่พระคริสตธรรคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ได้บันทึกไว้
 
 
 
รู้จักพระเจ้า
รู้จักพระเยซูคริสต์
ความจริงแห่งชีวิต
ชีวิตแห่งพระพร
คำอธิษฐานรับพระคริสต์
 

 
  ความจริงแห่งชีวิต
ตอนที่ 1-16
โลก& มนุษย์
ความบาป
น้ำท่วมโลก
หอบาเบล
อับราฮัม
โยเซฟ
โมเสส
คำพยากรณ์
กำเนิดพระเยซู
12 สาวก
พระี่ราชกิจ
คำทำนาย
ถูกกล่าวหา
ตรึงกางเขน
ฟื้นจากตาย
ยุคสุดท้าย
 
 

   


Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com