:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
   
 

ตอนที่ 9 การกำเนิดของพระเยซูเรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้ คือ พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียล ให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลี ชื่อนาซาเร็ธ มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่งชื่อมารีย์ ที่ได้หมั้นกันไว้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟ เป็นคนในเชื้อวงศ์ดาวิด

ทูตสวรรค์เข้าบ้านมาถึงหญิงพรหมจารีนั้น แล้วว่า "เธอผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมาก จงจำเริญเถิด พระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอ" แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า "มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า 'เยซู' บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด"

ฝ่ายมารีย์ทูลทูตสวรรค์นั้นว่า "เหตุการณ์นั้นจะเป็นไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วมกับชายไม่"
 
ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า "พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้น จะได้เรียกว่าวิสุทธิ์และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้า เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้"

ส่วนมารีย์จึงทูลว่า "ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่าน" แล้วทูตสวรรค์นั้นจึงจากเธอไป (ลูกา 1:26-38)
 
มารีย์ผู้นี้เดิมโยเซฟได้สู่ขอหมั้นกันไว้แล้ว ก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่า มารีย์มีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่โยเซฟคู่หมั้นของเขาเป็นคนมีธัมมะ ไม่พอใจที่จะแพร่งพรายความเป็นไปของเธอ หมายจะถอนหมั้นเสียลับๆ

เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่ ก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้า มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่า "โยเซฟบุตรดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของเจ้าเลย เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิ์ในครรภ์ของเธอ เป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ เธอจะประสูติบุตรชาย แล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่า 'เยซู' เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่าน ให้รอดจากความผิดบาปของเขา" เมื่อโยเซฟตื่นขึ้นมาก็ทำตามคำซึ่งทูตของพระเจ้าสั่งไว้ (มัทธิว 1:18-25)
 
อยู่มาคราวนั้น มีรับสั่งจากมหาจักรพรรดิซีซาร์ ออกัสตัส ให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน นี่เป็นครั้งแรกที่ได้จดทะเบียนสำมะโนครัว เมื่อคีรินิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรีย คนทั้งปวงต่างคนต่างได้ไปขึ้นทะเบียนยังเมืองของตน

ฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไป จากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี ถึงเมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮมแคว้นยูเดียด้วย เพราะว่าเขาเป็นวงศ์วาน และเชื้อสายของดาวิด เขาได้ไปกับมารีย์ที่เขาได้หมั้นไว้แล้ว เพื่อจะขึ้นทะเบียน และนางมีครรภ์ เมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ที่นั่น ก็ถึงเวลาที่มารีย์จะประสูติบุตร นางจึงประสูติบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพัน และวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรม (ลูกา 2:1-7)
 
ในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนา เฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขา และพระสิริของพระเป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขา และเขากลัวนัก

ฝ่ายทูตองค์นั้น กล่าวแก่เขาว่า "อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย คือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง เพราะว่า ในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย คือพระคริสตเจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด นี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลาย คือท่านจะได้พบพระกุมารนั้น พันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า"

ในทันใดนั้น มีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้น ร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า "พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น" (ลูกา 2:8-14)
 

เมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้น ไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้ว พวกเลี้ยงแกะได้พูดกันว่า "ให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮม ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เรา" เขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีย์กับโยเซฟ และพบพระกุมารนั้น นอนอยู่ในรางหญ้า (ลูกา 2:15-16)

พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย ในรัชสมัยของกษัตริย์เฮโรด ภายหลังมีพวกโหราจารย์มายังกรุงเยรูซาเล็ม ถามว่า "กุมารที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดวงดาวของท่านปรากฎขึ้น เราจึงมาหวังจะนมัสการท่าน" เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระทัย สั่งพวกโหราจารย์ว่า ถ้าพบกุมารแล้วให้กลับมาส่งข่าว (มัทธิว 2:1-3)
 


พวกโหราจารย์ได้เดินทางตามดวงดาวไปจนถึงที่พระกุมารประสูติ ก็มีความยินดียิ่งนัก เมื่อเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีย์มารดา จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้น แต่มิได้กลับไปแจ้งข่าวแก่เฮโรด เพราะพวกเขาได้รับการเตือนจากพระเจ้าทางความฝัน (มัทธิว 2:9-12)

เมื่อพวกโหราจารย์ไปแล้ว ก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้าได้มาปรากฎแก่โยเซฟในความฝันเพื่อบอกกับเขาว่า "จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์ และคอยจนกว่าเราจะบอกเจ้า เพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสีย" ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาไปยังประเทศอียิปต์ (มัทธิว 2:13-14)
 

เฮโรดเห็นว่าพวกโหราจารย์ไม่กลับมาบอกท่านถึงที่อยู่ของกุมารนั้น ก็กริ้วโกรธยิ่งนัก จึงใช้คนไปฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหลายในบ้านเบธเลเฮม และที่ใกล้เคียงทั้งหมด ตั้งแต่อายุ 2 ขวบลงมา (มัทธิว 2:16)

เมื่อเฮโรดสิ้นพระชนม์แล้ว ทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏในความฝันแก่โยเซฟที่ประเทศอียิปต์ สั่งว่า "จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอล เพราะผู้ที่เป็นภัยต่อชีวิตของกุมารนั้นตายแล้ว" โยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอล ไปอาศัยอยู่ในเมืองนาซาเร็ธ แคว้นกาลิลี (มัทธิว 2:19-23)
 พระกุมารก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้น ประกอบด้วยสติปัญญา และพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่าน เมื่อพระกุมารมีพระชนม์ 12 พรรษา พระกุมารได้ไปยังพระวิหารกับมารีย์และโยเซฟ และนั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์ ฟังและไต่ถามพวกอาจารย์เหล่านั้นอยู่ คนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสติปัญญา และคำตอบของพระกุมารนั้น
พระเยซูได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญา ในด้านร่างกาย และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า และต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย (ลูกา 2:42-52)
 
 
 
รู้จักพระเจ้า
รู้จักพระเยซูคริสต์
ความจริงแห่งชีวิต
ชีวิตแห่งพระพร
คำอธิษฐานรับพระคริสต์
 

 
  ความจริงแห่งชีวิต
ตอนที่ 1-16
โลก& มนุษย์
ความบาป
น้ำท่วมโลก
หอบาเบล
อับราฮัม
โยเซฟ
โมเสส
คำพยากรณ์
กำเนิดพระเยซู
12 สาวก
พระี่ราชกิจ
คำทำนาย
ถูกกล่าวหา
ตรึงกางเขน
ฟื้นจากตาย
ยุคสุดท้าย
 
 

   


Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com