:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
   
 

ตอนที่ 10 การเรียกสาวก 12 คน


เมื่อพระเยซูทรงมีพระชนมายุประมาณ 30 พรรษา พระองค์เสด็จจากแคว้นกาลิลี มาหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดน เพื่อรับบัพติศมา (พิธีที่ใช้น้ำเป็นสัญลักษณ์ เล็งถึงการที่พระเจ้าทรงให้อภัยคนบาป) จากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดน แต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่า "ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์" แต่พระเยซูตรัสตอบยอห์นว่า "จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ" ยอห์นจึงยอมตามที่พระเยซูบอก

เมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ำ และท้องฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ได้ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบ ลงมาสถิตอยู่บนพระองค์ และมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า "ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก" (มัทธิว 3:13-17)
 
หลังจากพระเยซูรับบัพติศมาแล้ว พระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรงอดพระกระยาหาร 40 วัน 40 คืน และมารได้มาผจญโดยทดลองใจพระองค์หลายประการ แต่พระเยซูทรงตอบโต้กับมาร โดยอ้างข้อความในพระคัมภีร์และทรงขับไล่มาร ตรัสว่า "อ้ายซาตาน จงไปเสียให้พ้น เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า จงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว" มารจึงละพระองค์ไป และมีเหล่าทูตสวรรค์มาปรนนิบัติพระองค์ (มัทธิว 4:1-11)
 
หลังจากพระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น และอดอาหารแสวงหาพระเจ้า 40 วัน 40 คืนแล้ว พระองค์ทรงเริ่มต้นประกาศเรื่องการกลับใจใหม่ และเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า และทรงเสด็จดำเนินไปที่ชายทะเลกาลิลี จึงทรงเรียกพี่น้องชาวประมง 2 คน ชื่อเปโตรและอันดรูว์ มาเป็นสาวก 2 คนแรก เขาทั้งสองก็ตามพระองค์ไปทันที

ครั้นพระองค์เสด็จต่อไปก็เห็นพี่น้องอีก 2 คน ชื่อยากอบและยอห์น พระองค์ได้ทรงเรียกเขา เขาทั้งสองก็ตามพระองค์ไป และพระองค์ได้ทรงสั่งสอนคนในธรรมศาลา และทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ประชาชนในที่ต่างๆ ที่พระองค์เสด็จผ่านไป คนมากมายก็ติดตามพระองค์ไป (มัทธิว 4:18-22)
 

พระเยซูได้เสร็จไปทั่วแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลา ทรงประกาศข่าวประเสริฐ เรื่องแผ่นดินของพระเจ้า และทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หาย กิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรีย เขาจึงพาคนป่วยเป็นโรคต่างๆ คนที่ทนทุกข์เวทนา คนผีเข้า คนเป็นลมบ้าหมู และคนเป็นอัมพาตมาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หาย และมีคนหมู่ใหญ่มาจากแคว้นกาลิลี และแคว้นทศบุรีและกรุงเยรูซาเล็ม และแคว้นยูเดีย และแม่น้ำจอร์แดนฟากตะวันออกติดตามพระองค์ไป (มัทธิว 4:23-24)
 

ต่อมาพระองค์ได้ทรงเรียกชายคนหนึ่งชื่อมัทธิว ซึ่งมีอาชีพเป็นนายด่านเก็บภาษี ตรัสกับเขาว่า "จงตามเรามาเถิด" เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป เมื่อพระองค์ประทับเสวยพระกระยาหารอยู่ในเรือน มีคนเก็บภาษี และคนบาปอื่นๆ หลายคน เข้ามาร่วมสำรับกับพระเยซู และกับพวกสาวกของพระองค์ เมื่อพวกฟาริสีเห็นแล้ว ก็กล่าวแก่สาวกของพระองค์ว่า "ทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานอาหารด้วยกันกับคนเก็บภาษี และคนนอกรีตเล่า" เมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้วก็ตรัสว่า "คนเจ็บต้องการหมอ แต่คนสบายไม่ต้องการ ท่านทั้งหลาย จงไปเรียนคัมภีร์ข้อนี้ให้เข้าใจ ที่ว่า เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา ด้วยว่าเรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีต ให้กลับใจเสียใหม่" (มัทธิว 9:9-13)
 
พระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน และได้อธิษฐานต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนจนรุ่งเช้า ครั้นรุ่งเช้าแล้ว พระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์ แล้วทรงเลือก 12 คนออกจากหมู่สาวกนั้น ที่พระองค์ทรงเรียกว่าอัครทูต (แปลว่า ผู้ที่ทรงใช้ไป) คือ เปโตร อันดรูว์ ยากอบ ยอห์น ฟีลิป บารโธโลมิว มัทธิว โธมัส ยากอบบุตรอัลเฟอัส ซีโมน ธัดเดอัส และยูดาส อิสคาริโอทที่เป็นผู้อายัดพระองค์ไว้นั้น (ลูกา 6:12-26)
 
 
 
รู้จักพระเจ้า
รู้จักพระเยซูคริสต์
ความจริงแห่งชีวิต
ชีวิตแห่งพระพร
คำอธิษฐานรับพระคริสต์
 

 
  ความจริงแห่งชีวิต
ตอนที่ 1-16
โลก& มนุษย์
ความบาป
น้ำท่วมโลก
หอบาเบล
อับราฮัม
โยเซฟ
โมเสส
คำพยากรณ์
กำเนิดพระเยซู
12 สาวก
พระี่ราชกิจ
คำทำนาย
ถูกกล่าวหา
ตรึงกางเขน
ฟื้นจากตาย
ยุคสุดท้าย
 
 

   


Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com