:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
   
 

ตอนที่ 16 คำพยากรณ์ในยุคสุดท้าย


"โลกนี้จะมีวันอวสานไหม ?"
"โลกนี้จะแตกไหม ?"
"สงครามนิวเคลียร์ล้างโลกจะเกิดขึ้นไหม ?"
 
คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่พวกเรามักได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอ ซึ่งพระคริสตธรรมคัมภีร์ของคริสเตียนได้บอกอย่างชัดเจนว่า ... "จะมีวันหนึ่งที่โลกนี้จะต้องถึงกาลอวสาน ... และการอวสานหรือการสิ้นสุดของโลกนั้นก็เกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ด้วย" ... เพราะเหตุใดการสิ้นสุดของโลกจึงเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ ?
 


พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า การเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูนั้น พระองค์มาเพื่อกำจัดบาป โดยการตายไถ่บาปบนไม้กางเขน แบกรับบาปแทนมนุษย์ หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว ในวันที่สามพระองค์ก็ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งเพื่อการพิพากษา ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาจะเป็นวันสิ้นสุดของโลก และมนุษย์ทุกคนจะเข้าสู่การพิพากษาที่ยุติธรรมตามการกระทำของตน

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไร พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้บันทึกคำทำนายไว้ เมื่อเกือบ 2000 ปีที่แล้ว ปัจจุบันคำทำนายหลายอย่างได้เกิดขึ้นจริงตามที่ถูกทำนายไว้ นั่นก็คือ
 
1. อิสราเอลจะรวมตัวกันและตั้งเป็นประเทศขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เดิม
ในพระธรรมอิสยาห์ บทที่ 43 ข้อที่ 5 กล่าวว่า "อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า เราจะนำเผ่าพันธุ์ของเจ้ามาจากตะวันออก และเราจะรวบรวมเจ้ามาจากตะวันตก" และในบทที่ 56 ข้อ 8 กล่าวว่า "พระเจ้า ผู้ทรงรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย ตรัสว่า เราจะรวบรวมคนอื่นมาไว้กับเขา นอกจากคนเหล่านั้นที่ได้รวบรวมไว้แล้ว"

ในพระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 29 ข้อ 14 "พระเจ้าตรัสว่า เราจะให้เจ้าพบเรา และเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีและรวบรวมเจ้ามาจากบรรดาประชาชาติและจากทุกที่ที่เราขับไล่เจ้าให้ไปอยู่นั้น พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ และเราจะนำเจ้ากลับมายังที่ซึ่งเราเนรเทศเจ้าให้จากไปนั้น" และในบทที่ 31 ข้อ 10 "บรรดาประชาชาติเอ๋ย จงฟังพระวจนะของพระเจ้าและจงประกาศพระวจนะนั้นในแผ่นดินชายทะเลที่ห่างออกไป จงกล่าวว่า 'ท่านที่กระจายอิสราเอลนั้นจะรวบรวมเขา และจะดูแลเขาอย่างกับผู้เลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะของเขา' "

และในพระธรรมเอเสเคียล บทที่ 20 ข้อ 34 กล่าวว่า "เราจะนำเจ้าออกมาจากชนชาติทั้งหลาย และรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศทั้งปวงซึ่งเจ้าต้องกระจัดกระจายกันไปอยู่นั้น" และในข้อ 41 กล่าวว่า "เมื่อเรานำเจ้าออกมาจากชาติทั้งหลาย และรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศที่เจ้ากระจัดกระจายไปอยู่นั้น เราจะโปรดเจ้าดั่งเป็นกลิ่นที่พอใจของเรา และเราจะสำแดงความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของเราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อ ตาประชาชาติทั้งหลาย"
 
2. จะมีผู้ที่อ้างตัวว่า "ฉันคือพระเยซูคริสต์" ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 24 ข้อ 5 กล่าวว่า "ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง ด้วยว่าจะมีหลายคนมา ต่างอ้างนามของเราว่าตัวเขาเป็นพระคริสต์ เขาจะให้คนเป็นอันมากหลงไป" ซึ่งในอดีตก็เคยมีคนแอบอ้างมาแล้ว และในอนาคตจะมีมากขึ้น
 

3. จะเกิดสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม เริ่มตั้งแต่การประท้วง การขัดแย้งภายในประเทศ และลุกลามไปจนถึงสงครามโลก ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 24 ข้อ 6 กล่าวว่า "ท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงสงคราม และข่าวลือเรื่องสงคราม คอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดขึ้น แต่ที่สุดปลายยุคยังไม่มาถึง"
นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 นี้เป็นต้นมา ได้เกิดสงครามโลกถึง 2 ครั้ง และสงครามระหว่างประชาชาติกับประชาชาติ ก็เกิดขึ้นอยู่เนื่องๆ และความกังวลเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 3 ก็มีอยู่ในใจของเราเสมอ
 

4.จะเกิดแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งพวกเราก็ได้ประจักษ์ด้วยสายตากันอยู่แล้ว ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 24 ข้อ 7 กล่าวว่า "เพราะประชาชาติต่อประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กัน ทั้งจะเกิดกันดารอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ"
และเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือ ประเทศที่ไม่เคยมีแผ่นดินไหว ก็เริ่มมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้ว ทั้งประเทศอินเดีย จีน พม่า รวมถึงเมืองไทยของเรา ก็เริ่มเกิดแผ่นดินไหวด้วยเช่นเดียวกัน
 

5. จะเกิดการกันดารอาหาร จะเกิดการกันดารอาหาร ดินฟ้าอากาศเริ่มแปรปรวน อากาศเป็นพิษ สภาพแวดล้อมเริ่มเสื่อมโทรม ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 24 ข้อ 7 กล่าวว่า "เพราะประชาชาติต่อประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กัน ทั้งจะเกิดกันดารอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ" เราเห็นว่าปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้ว ทั้งการกันดารอาหาร ทั้งสภาวะโลกร้อน กำลังคุกคามโลกมากขึ้นทุกวัน
 
6. จะมีคนสอนผิดเกิดขึ้นอย่างมากมาย ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 24 ข้อ 23-25 กล่าวว่า "ในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่า "แน่ะ พระคริสต์อยู่ที่นี่" หรือ "อยู่ที่โน่น" อย่าได้เชื่อเลย ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จ และผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้น ทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ ล่อลวงแม้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลง ถ้าเป็นได้ ดูเถิดเราได้กล่าวเตือนท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้ว" คนเหล่านี้จะอ้างตัวว่า เขาสามารถที่จะช่วยคนให้รอดได้ พวกนี้จะเกิดขึ้นไม่ว่าในหรือนอกแวดวงคริสเตียน พวกเขาจะล่อลวงคนให้เชื่อในคำสอน ซึ่งเป็นความคิดของมนุษย์ หรือเป็นคำสอนที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมาเอง และจะพาคนให้หลงไปจากสัจธรรมความจริง ไปยึดถือสิ่งที่ไม่ใช่สาระแต่เป็นความจอมปลอม สิ่งที่บำรุงบำเรอตัณหา ความอยากได้อยากมี อย่างที่เราได้เห็นอยู่ในกระแสสังคมปัจจุบัน
 

7. จะมีโรคระบาด โรคร้ายที่รุนแรง และทำลายชีวิตคนอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นในโลก ในพระธรรมลูกา บทที่ 21 ข้อ 11 กล่าวว่า "ทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ และจะเกิดกันดารอาหารและโรคภัยในที่ต่างๆ และจะมีความวิบัติอันน่ากลัว และหมายสำคัญใหญ่ๆ จากฟ้าสวรรค์" ซึ่งเราก็เห็นว่าปัจจุบันมีโรคหลายอย่าง ที่แม้แต่วงการแพทย์เองก็ยังไม่สามารถคิดค้นวิธีการป้องกันหรือรักษาได้

8. ความรู้ของมนุษย์จะทวีมากขึ้น ในพระธรรมดาเนียล บทที่ 12 ข้อ 4 กล่าวว่า "แต่ตัวเจ้าดาเนียลเอ๋ย จงปิดถ้อยคำเหล่านั้นไว้และประทับตราหนังสือนั้นเสียจนถึงวาระสุดท้าย คนเป็นอันมากจะวิ่งไปวิ่งมา และความรู้จะทวีขึ้น" นี่เป็นเรื่องจริงที่พวกเราปฏิเสธไม่ได้เลย เพราะความรู้ และความเจริญของยุคนี้นั้นก้าวหน้า และก้าวเร็วกว่าคนในอดีต หลายร้อย หลายพันเท่า
 
9. ความผิดบาปจะทวีความรุนแรงมากขึ้น การเล่นหวย การพนัน ยาบ้า การล่วงประเวณี การกระทำผิดเรื่องเพศ การหย่าร้าง การล่วงละเมิดทางเพศกับเด็ก การคอรัปชั่น กำลังเป็นเรื่องธรรมดาในสังคม ในพระธรรม 2 ทิโมธี บทที่ 3 : 1-5 กล่าวว่า "แต่จงเข้าใจข้อนี้ คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน เย่อหยิ่ง ยโส ชอบด่าว่า ไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา อกตัญญู ไร้ศีลธรรม ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชังความดี ทรยศ มุทะลุ หัวสูง รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า ถือศาสนาแต่เปลือกนอก ส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับ คนเช่นนั้นท่านอย่าคบ"
 
10. ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ จะต้องกระจายไปทั่วโลก แล้ววาระสุดท้ายของโลกก็จะมาถึง ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 24 ข้อ 4 กล่าวว่า "ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า จะได้ประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง"
 
จะเห็นได้ว่า คำทำนายที่พระคริสตธรรมคัมภีร์บันทึกไว้นั้น หลายประการได้สำเร็จไปแล้ว และคำทำนายอีกหลายประการกำลังจะสำเร็จมากขึ้นๆ โดยเฉพาะคำทำนายประการสุดท้าย คือ การที่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์กำลังแพร่กระจายไป เกือบทั่วโลกแล้ว นั่นเป็นเครื่องหมายให้เห็นว่า พระเยซูคริสต์ใกล้จะเสด็จกลับมา แล้ววันที่พระองค์จะทรงพิพากษามนุษย์นั้นก็ใกล้เข้ามาเช่นกัน หลังจากคำทำนายทั้งหมดได้สำเร็จแล้ว ดวงตาทุกคู่ของมนุษย์จะได้เห็น การพิพากษาอันเที่ยงธรรมของพระเยซูคริสต์ สำหรับคนเหล่านั้นที่ได้เชื่อวางใจในพระองค์ และได้รับการยกโทษบาปจากพระองค์แล้ว เขาไม่กลัวกับการพิพากษาที่กำลังจะมา แต่สำหรับผู้ที่มีความผิดบาปซ่อนอยู่อย่างมากมายในชีวิต และมิได้กลับใจหันมาพึงพาและวางใจในพระองค์ เขาก็จะต้องได้รับการพิพากษาและรับโทษตามการกระทำของเขา และในที่สุดเขาก็ต้องอยู่ในนรกนิรันดร์ แต่สำหรับผู้ที่เชื่อและวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น เขาจะได้รับรางวัลตามการกระทำของเขาในโลกนี้เช่นเดียวกัน
 
 
 
รู้จักพระเจ้า
รู้จักพระเยซูคริสต์
ความจริงแห่งชีวิต
ชีวิตแห่งพระพร
คำอธิษฐานรับพระคริสต์
 

 
  ความจริงแห่งชีวิต
ตอนที่ 1-16
โลก& มนุษย์
ความบาป
น้ำท่วมโลก
หอบาเบล
อับราฮัม
โยเซฟ
โมเสส
คำพยากรณ์
กำเนิดพระเยซู
12 สาวก
พระี่ราชกิจ
คำทำนาย
ถูกกล่าวหา
ตรึงกางเขน
ฟื้นจากตาย
ยุคสุดท้าย
 
 

   


Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com