:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
   
 
พระประสงค์ของพระเจ้าต่อมนุษย์

ในสภาพโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยความบาป ทำให้มนุษย์เผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก การเจ็บไข้ได้ป่วย และขาดสันติสุข แต่พระเจ้าทรงรักท่านและปรารถนาให้ท่านได้รับพระพรในชีวิตทุกด้าน รวมทั้งได้รับชีวิตนิรันดร และเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์

พระคัมภีร์กล่าวว่า
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

“...เรา (พระเยซูคริสต์) ได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)


เพราะเหตุใด มนุษย์ส่วนใหญ่จึงขาดสันติสุขและพระพร


ความบาป เป็นอุปสรรค

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาในพระฉายของพระองค์เพื่อจะมีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระพร พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ด้วยความรักและให้อิสระในการตัดสินใจ แต่มนุษย์ตัดสินใจที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าและกระทำตามใจตนเอง ความบาปกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า

พระคัมภีร์กล่าวว่า
“เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริพระเจ้า” (โรม 3:23)

เมื่อเราห่างเหินจากพระเจ้า เราจึงขาดสันติสุข และมีช่องว่างในจิตใจ เราจึงพยายามหาวิธีการต่างๆ เพื่อมาเติมเต็มช่องว่างนั้น เช่น วัตถุสิ่งของ ทรัพย์สินเงินทอง ความรัก การทำดี เป็นต้น แต่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างในจิตใจของเราได้


พระเยซูคริสต์ คือ คำตอบ

เราทุกคนล้วนแล้วแต่ทำบาปทั้งสิ้น และไม่สามารถยกโทษความบาปผิดให้ตนเองได้ รวมทั้งไม่สามารถกระทำความดีเพื่อชำระล้างบาปของตนได้ เปรียบเช่นแก้วใบหนึ่งที่มีน้ำสะอาด แต่เมื่อมีสิ่งสกปรกตกลงไปแม้แต่หยดเดียว น้ำนั้นก็ไม่สะอาดอีกต่อไป

พระคัมภีร์กล่าวว่า
“ค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรา” (โรม 6:23)

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนเพื่อรับโทษความบาปผิดแทนเรา พระองค์ทรงกระทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ากลับมาคืนดี

พระคัมภีร์กล่าวว่า
“เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ (พระเยซูคริสต์) ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2โครินธ์ 5:21)

“ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียว และมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์” (1ทิโมธี 2:5)


พระเยซูคริสต์ทรงเป็นคำตอบของมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นหนทางเดียวที่จะชำระเราให้พ้นจากความบาปและการพิพากษาโทษนิรันดร


หนทางแห่งพระพร คือ การต้อนรับพระเยซูคริสต์

พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนและทรงฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นในวันที่สาม สิ่งนี้ได้ยืนยันว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้มีชัยชนะเหนือความตาย และพระองค์สามารถประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ได้

พระคัมภีร์กล่าวว่า
“คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” (โรม 10:9)

เราทุกคนสามารถรู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตในหนทางแห่งพระพรได้ เพียงแค่เราตัดสินใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเรา

พระคัมภีร์กล่าวว่า
“นี่แน่ะ เรา (พระเยซูคริสต์) ยืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20)

และผู้ที่ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ เราก็จะได้รับสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้า

พระคัมภีร์กล่าวว่า
“แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า” (ยอห์น 1:12)


ต้องการรู้จักพระเยซูคริสต์

หากท่านปรารถนาจะต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ ในเวลานี้ ท่านสามารถกระทำได้โดย

1. ยอมรับว่าเราเป็นคนบาป และต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า
2. เต็มใจที่จะละทิ้งความบาป
3. เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่สิ้นพระชนม์เพื่อท่านที่ไม้กางเขน และพระองค์ทรงฟื้นพระชนม์
4. อธิษฐานเพื่อเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาประทับในใจของท่าน

คำอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์

ถ้าท่านปรารถนาที่จะพบชีวิตที่เต็มด้วยสันติสุข ความรักและความหวัง ขอท่านเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้าสู่ชีวิตของท่าน โดยอธิษฐานว่า

“ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่โทษบาปของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในความรักอันยิ่งใหญ่ ที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้ ข้าพเจ้าปรารถนารับความรักของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะสามารถแบ่งปันความรักนี้ออกไปสู่ผู้อื่นได้ ข้าพเจ้าจึงขอต้อนรับพระองค์เข้าสู่ชีวิต และขอรับการยกโทษบาปจากพระองค์ ขอพระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าและนำชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน”หากท่านปรารถนาที่จะรู้จักพระเยซูคริสต์เพิ่มขึ้น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ มาที่
knowgod@creation-church.com เพื่อเจ้าหน้าที่จะติดต่อและส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ท่าน

 
 
รู้จักพระเจ้า
รู้จักพระเยซูคริสต์
ความจริงแห่งชีวิต
ชีวิตแห่งพระพร
คำอธิษฐานรับพระคริสต์
 

   


Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com