:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
   
 

คำอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์

ถ้าท่านปรารถนาที่จะพบชีวิตที่เต็มด้วยสันติสุข ความรักและความหวัง ขอท่านเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้าสู่ชีวิตของท่าน โดยอธิษฐานว่า

“ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่โทษบาปของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าในความรักอันยิ่งใหญ่ ที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้ ข้าพเจ้าปรารถนารับความรักของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะสามารถแบ่งปันความรักนี้ออกไปสู่ผู้อื่นได้ ข้าพเจ้าจึงขอต้อนรับพระองค์เข้าสู่ชีวิต และขอรับการยกโทษบาปจากพระองค์ ขอพระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าและนำชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน”หากท่านปรารถนาที่จะรู้จักพระเยซูคริสต์เพิ่มขึ้น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ มาที่
knowgod@creation-church.com เพื่อเจ้าหน้าที่จะติดต่อและส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ท่าน

 
 
รู้จักพระเจ้า
รู้จักพระเยซูคริสต์
ความจริงแห่งชีวิต
ชีวิตแห่งพระพร
คำอธิษฐานรับพระคริสต์
 

   


Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com