:: Creation Church for Jesus Christ :: องค์กรคริสตจักรสร้างสรรค์เพื่อพระเยซูคริสต์ ::
  THEN
 
 
   
 

ตอนที่ 1 การทรงสร้างของพระเจ้า และมนุษย์คู่แรกของโลก

"ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน แผ่นดินว่างเปล่า และความมืดอยู่เหนือน้ำ" (ปฐมกาล 1:1-2)
 

ในวันที่ 1
พระเจ้าทรงสร้างความสว่าง ทรงเรียกความสว่างนั้นว่า "วัน" และความมืดนั้นว่า "คืน" มีเวลาเช้าและเวลาเย็นเป็นวันแรก (ปฐมกาล 1:3-5)
 

ในวันที่ 2
พระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นและทรงแยกน้ำที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากกัน และทรงเรียกภาคพื้นนั้นว่า "ฟ้า" (ปฐมกาล 1:6-8)
 


ในวันที่ 3
พระเจ้าทรงให้น้ำที่อยู่ใต้ฟ้ามารวมกัน และทำให้เกิดที่แห้งขึ้น ทรงเรียกที่แห้งว่า "แผ่นดิน" และเรียกน้ำนั้นว่า "ทะเล" และพระเจ้าทรงสร้างพืชผักที่มีเมล็ด และต้นไม้ที่ออกผลตามชนิดของมันบนแผ่นดินด้วย (ปฐมกาล 1:9-13)
 
ในวันที่ 4 พระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ 2 ดวง ไว้บนท้องฟ้า เพื่อแยกวันออกจากคืน และให้เป็นตัวกำหนดฤดูและวันปี ให้ดวงใหญ่ครองกลางวัน และดวงเล็กครองกลางคืน พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆ ด้วย พระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้บนฟ้า ให้ส่องสว่างบนแผ่นดินและแยกความสว่างออกจากความมืด (ปฐมกาล 1:14-19)
 

ในวันที่ 5
พระเจ้าทรงสร้างฝูงสัตว์นานาชนิดในทะเล และสร้างนกต่างๆ ตามชนิดของมัน และทรงอวยพรให้มีลูกดกทวีมากขึ้น (ปฐมกาล 1:20-23)
 

ในวันที่ 6
พระเจ้าทรงสร้างสัตว์บก สัตว์ใช้งาน สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ป่าตามชนิดของมัน และพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง ทรงเรียกชายนั้นว่า "อาดัม" และเรียกหญิงนั้นว่า "เอวา"

พระเจ้าให้มนุษย์ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และฝูงสัตว์ ให้ปกครองสัตว์บนแผ่นดิน และให้พืชเขียวสดเป็นอาหาร (ปฐมกาล 1:24-31)
 
ในวันที่ 7 พระเจ้าทรงพักงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำ พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่วันที่ 7 ทรงตั้งไว้ให้เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ (ปฐมกาล 2:1-3)
 
จะเห็นได้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น มีความเป็นระบบระเบียบ พระองค์ได้ทรงสร้างความสว่างเพื่อแยกกลางวันออกจากกลางคืนเป็นอย่างแรก และทรงทำให้น้ำกับฟ้าแยกออกจากกัน ทรงทำให้เกิดที่แห้งที่เป็นแผ่นดิน เพื่อจะทรงสร้างพืชผักและต้นไม้ให้ออกดอกออกผล ทั้งยังทรงสร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว เพื่อให้ส่องสว่างบนโลก พระเจ้าทรงสร้างฝูงสัตว์นาๆ ชนิดในทะเล และนกในอากาศ รวมทั้งสัตว์บกมากมาย และสิ่งสุดท้ายที่พระองค์ทรงสร้าง คือ มนุษย์ พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง เพื่อเขาจะอยู่ครองคู่กัน

สภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างมีระบบระเบียบ สะท้อนให้เห็นว่าโลกนี้มิได้เกิดขึ้นเอง แต่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมีพระสติปัญญาในการออกแบบจักรวาลและโลกนี้อย่างยอดเยี่ยม
 
 
 
 
รู้จักพระเจ้า
รู้จักพระเยซูคริสต์
ความจริงแห่งชีวิต
ชีวิตแห่งพระพร
คำอธิษฐานรับพระคริสต์
 

 
  ความจริงแห่งชีวิต
ตอนที่ 1-16
โลก& มนุษย์
ความบาป
น้ำท่วมโลก
หอบาเบล
อับราฮัม
โยเซฟ
โมเสส
คำพยากรณ์
กำเนิดพระเยซู
12 สาวก
พระี่ราชกิจ
คำทำนาย
ถูกกล่าวหา
ตรึงกางเขน
ฟื้นจากตาย
ยุคสุดท้าย
 
 

   


Copyright © 2009-2018 by Creation Church for Jesus Christ, All Right Reserved
Email : webmaster@creation-church.com